NEWS & UPDATES

"To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science." — Albert Einstein
trfrriconference2015
Jun 6
Jun 6

Research and Researcher for Industry (RRi)

สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1″ ในหัวข้อ“สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร

  Read more
banner (1)
May 7
May 7

Phuket Digital Tourism 2015

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี 2. บุคคลทั่วไป 3. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบกิจการ 4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ / หรือ เคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองและมีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 5. ต้องเข้ารับการอบรมในกิจกรรม Business Camp for Digital Studio 2015 ไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมทั้งหมด

  Read more
AEC-IP-SIPA
Apr 0
Apr 0

เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดย SIPA ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

  Read more
technologyShow2015
Apr 0
Apr 0

Technology Show

ขอเรียนเชิญร่วมงาน Technology Show ต่อยอดงานวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี วันที่ 30 เม.ย. 58 นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น. อาคารศูนย์ประชุม สวทช. รังสิต

  Read more
7th SMEs National Awards 2015
Apr 0
Apr 0

7th SMEs National Awards 2015

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพ

  Read more
3D Workshop for Beginner
Apr 0
Apr 0

Workshop 3D Animation for Beginner – 10 Hrs.

ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (ขั้นพื้นฐาน) จำนวน 10 ช.ม. ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  Read more
Regional Research Expo 2015
Mar 0
Mar 0

Regional Research Expo 2015

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015) ภูมิภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” ในรูปแบบ “Research On Sale …ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ดูงานวิจัย”

  Read more
Thailand Digi Challenge 2015
Mar 0
Mar 0

Thailand Digi Challenge 2015 (SIPA)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ส่งผลงานภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” มีของดีอย่าเก็บไว้ …ก้าวออกมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้ ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท และทุนสนับสนุนกว่า 9,000,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 19 มิถุนายน 2558

  Read more