ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (ขั้นพื้นฐาน) จำนวน 10 ช.ม.
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การอบรมมี 2 รอบโดยแบ่งเป็น
รอบที่ 1 วันที่ 25-26 เม.ย. 2558
วันที่ 25 เม.ย. 2558 อบรมเวลา 9.00 – 17.00 น.
วันที่ 26 เม.ย. 2558 อบรมเวลา 9.00 – 12.00 น.
* หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย. 58

รอบที่ 2 วันที่ 18-21 พ.ค. 2558 เวลา 17.30 – 20.00 น.
* หมดเขตรับสมัคร 14 พ.ค. 58

สามารถสมัครได้ที่ : http://goo.gl/forms/DEMTJhqePu

3D Workshop for Beginner