เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดย SIPA

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ ที่ได้พัฒนา คิดค้นขึ้นจนนำไปสู่การแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้เกิดรายได้ โดยการส่งเสริมให้เกิดการแจ้งจดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

ในการนี้สำนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่าน / บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวนหน่วยงานละ ๑ – ๒ ท่าน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาและกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จำกัด โทรสาร ๐๒ ๑๔๙ ๕๘๐๙ หรือ E-mail alisthouse@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวโชติกาญจน์ อยู่คงโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๖๓๒๒ ๒๓๙๘

เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา