สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ส่งผลงานภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” มีของดีอย่าเก็บไว้ …ก้าวออกมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้ ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท และทุนสนับสนุนกว่า 9,000,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 19 มิถุนายน 2558

Thailand Digi Challenge 2015

Thailand Digi Challenge 2015

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1: นักเรียน นิสิต นักศึกษา
นักเรียนและนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาที่มีระดับเทียบเท่า

ประเภทที่ 2: นักพัฒนาอิสระและบุคคลทั่วไป
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน หมายถึง นักพัฒนาอิสระ และ/หรือผู้สนใจทั่วไป และ/หรือผู้มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะต้องเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาเนื้อหา ต่าง ๆ ในรูปแบบของ ดิจิทอล คอนเทนต์

ประเภทที่ 3: ผู้ประกอบการ

  • สถาบันการศึกษา
  • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sipa.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ: หลักเกณฑ์การประกวด “Thailand Digi Challenge 2015″