ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
(Regional Research Expo 2015) ภูมิภาคใต้
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” ในรูปแบบ “Research On Sale …ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ดูงานวิจัย”

Regional Research Expo 2015

Regional Research Expo 2015

กิจกรรมภายในงาน

  • นิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาคซ ภาคใต้ แปละประเทศเพื่อนบ้าน
  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้
  • พื้นที่ในการเจรจาธุรกิจ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property)
  • นิทรรศการแนะนำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนภาคใต้
  • การประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการศึกษา
  • การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการแข่งขันเครื่องร่อนแบบ 4 ใบพัด
  • สินค้า SME, OTOP กิจกรรมบนเวทีการแสดง

ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม: Reginal Research Expo 2015 Website